MILJÖGEOTEKNIK

En tomts historia och den verksamhet som utövats på densamma inverkar på marken. Genom miljötekniska undersökningar klarlägger vi i vilket skick marken och grundvattnet är samt graden av en möjlig förorening.
Riskbedömningen, som görs efter utredningen av brukshistorian och kontaminationsundersökningen, berättar om marken kan förorsaka hälsoskador eller ekologiska risker.

I utredningarna använder vi egen apparatur, tungmetallanalysator och andra fältanalysapparater. Vi bestämmer metallhalterna med en XRF-analysator och kolvätehalten för oljeprodukter med en Petro Flag snabbtest i vårt eget laboratorium samt i samarbete med långvariga samarbetspartners.

För rengöring av förorenad mark bör man ha tillstånd och arbetet övervakas av de lokala miljöcentralerna. Vi uppgör planer för saneringen, övervakar arbetet och sköter de myndighetsprocesser som behövs.

Till våra tjänster hör också bedömning av fastigheters miljörisker t.ex. i samband med fastighetsaffärer.