GRUNDUNDERSÖKNING

I allt byggande utgör informationen om markgrunden utgångspunkten för planeringen. Under markytan finns inte alltid det som man föreställer sig. Man kan träffa på vad som helst från lera till berg, gamla konstruktioner eller förorenad jord.

En grundundersökning inleds alltid med en utredning av tomtens historia samt med insamling av tidigare data om jordgrunden på området. På basis av de befintliga uppgifterna uppgörs ett sonderingsprogram.

Utförandet av sonderingen tar beroende på plats och arbetets omfång allt från några dagar till några veckor och på basis av resultaten utvärderar man om informationen är tillräcklig. Den information, som grundundersökningen ger ligger som utgångspunkt för planeringen. Vårt laboratorium gör också mätningar för bestämning av densitet och bärighet hos markkonstruktioner. Jordproven undersöker vi i vårt eget laboratorium, där det finns en mångsidig mätningsutrustning.

Vi utför också mätning av markens radonhalt. Mätningen utförs så att man tar ett prov av markens porluft, vilket analyseras i vårt laboratorium. På stadsområden bör man också klarlägga markens förorening, grundvattnet och kringliggande grannkonstruktioner. Allt detta är en del av vårt yrkeskunnande.