ÖVERVAKNING AV GRUNDBYGGNADSARBETEN

När planerna är klara och entreprenören påbörjar sitt arbete, fortsätter vårt uppdrag i allmänhet i form av stöd- och övervakningsuppgifter på arbetsplatsen.

Stöd- och övervakningsuppgifterna på arbetsplatserna är en viktig del av vår verksamhet. Så säkerställer vi tillsammans med entreprenören att slutresultatet är i enlighet med planerna.
Planering under arbetsskedet säkerställer att lösningarna lämpar sig för de rådande förhållandena.

 

  •  Specialistövervakning,   

  •  Teknisk övervakning, 

  • Vibrationsmätning, 

  •  Sättnings- och inklinationsmätning, 

  • Planering av temporära konstruktioner, 

  • Ändringsplanering,

  • Uppföljning av miljökonsekvenser, 

  • Lokalövervakning av objekt, 

  • PDA- och intaktmätningar av pålar